• PL

Skontaktuj się

+48 507 120 130

RODO

Klauzula informacyjna dla Klienta
/ do publikacji na stronie internetowej firmy/

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych Osobowych informuje Panią / Pana, iż: 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie firmy: „Tommar Podesty Ruchome” Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Fabianowskiej 64, 62-064 w Plewiskach.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) i nie ma takiego obowiązku – art. 37 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Dane osobowe będzie przechowywane u Administratora Danych Osobowych do czasu realizacji i rozliczenia zawartej umowy współpracy oraz przedawnienia roszczeń, których można dochodzić w związku z realizacją umowy. Po zrealizowaniu celu dane osobowe będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej w zakresie i w celach które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne w celu zawarcia i trwania zawartej umowy.
 7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz pytania? Chcesz uzyskać więcej informacji? Napisz do nas